Power Supply 230 V - 240 V      NOT CE MARKED

Midi.jpg
MIDI 5035 - 19

35 mA   19 KHz

5.000 V

Maxi.jpg
MAXI 12035 - 19

35 mA    19 KHz

12.000 V

Midi.jpg
MIDI 4050 - 19

50 mA    19 KHz

4.000 V

Maxi.jpg
MAXI 8050 - 19

50 mA     19 KHz

8.000 V